Abielu kaitseb mõlemat abikaasat, võimaldades ka lastega kodus olemise tõttu tööturult kõrval olnud kaasal saada abikaasaga võrdselt osa lisanduvast varast. Perekonnaseaduse kohaselt korraldavad abikaasad ühiselt oma abielulise kooselu ja perekonna vajaduste rahuldamise, pidades silmas teineteise ja laste heaolu ning vastutades teineteise ees abieluga seotud kohustuste täitmisel. Lisaks sätestab seadus abikaasade õiguse ja kohustuse osaleda ühise koduse majapidamise korraldamises ning kohustuse hankida pere­konna ülalpidamiseks vajalikku sissetulekut.

On oluline teada, et kui üks abikaasadest rikub eespool loetletud kohustusi, annab see teisele aluse üksnes nõuda abielu lahutamist, mitte aga nõuda kohustuste täitmist.

Kui üks abikaasadest ei täida perekonna ülal­pidamise kohustust ega panusta sellesse, on teisel kaasal võimalus nõuda kohtu kaudu selle kohustuse täitmist või kohustuse täitmata jätmise tõttu tekkinud kahju hüvitamist (tagasiulatuvalt kuni ühe aasta eest enne ülalpidamishagi kohtule esitamist).

Vara soetamine ja jagamine

Abieluvaralepingut on võimalik sõlmida nii enne abiellumist kui ka abielu kestel. Enne abiellumist sõlmitud leping jõustub abielu sõlmimise päeval. Abieluvaraleping lõpeb abielu lõppemisel, uue lepingu sõlmimisel või varasuhte lõpetamisel kohtus.

Perekond vajab esmalt eluaset. Kui abiellumisavalduses jäetakse varasuhe abieluvaralepinguga valimata, kehtib automaatselt varaühisus. See on levinuim vararežiim, mille kohaselt abielu kestel soetatud vara kuulub abi­kaasadele ühiselt, tehinguid teevad mõlemad kaasad koos või annavad teisele oma nõusoleku. Üksnes enda ja perekonna igapäevavajadusteks (eluasemekulud, söök jne) võib tehinguid teha teise abikaasa nõusolekuta. Ühisvara hulka ei kuulu abikaasade lahusvara: isiklikud tarbeesemed, abielueelne vara, abielu kestel tasuta (kinge, pärimine) omandatud vara, lahusvara arvel soetatud vara (näiteks suvila, mis on ostetud ühele abikaasale enne abielu kuulunud korteri müügist saadud raha eest).

Abikaasade ühisvara saab jagada üksnes pärast abikaasade varaühisuse varasuhte lõppemist – kaasa sureb või abielu lahutatakse. Abielu kestel soetatud vara loetakse ühisvaraks ka siis, kui abikaasad elavad lahus, kuid ei ole lahutatud. Ühisvarasuhte võib lõpetada ka abieluvaralepinguga.