Teie lapse isal on kohustus oma alaealist last üleval pidada ja mitte nagu jumal juhatab, vaid nagu siin maapealne ülal­pidamiskohustus sätestab. Elatist tuleb lapse ülalpidamiseks tasuda vähemalt miinimummääras (pool igal aastal kehtestatud miinimum­palga määrast). Kirja põhjal saan järeldada, et lapse isa on töövõimeline inimene ja ainus tema puue on rahapuue, mis paraku tema kohustust lapse ülalpidamisel ei muuda.

Kui vanemad omavahel kokkuleppele ei jõua, mõistab kohustatud vanemalt elatise välja kohus. Alla miinimummäära mõistab kohus elatise välja vaid erandjuhtudel, mis tulenevad seadusest. Kui on selge, et lahke jutuga te lapse isa kohustusi täitma ei pane, tuleb teil tegutsema asuda ja oma lapse seadusliku esindajana kohtusse pöörduda. Allpool mõned selgitused teie abistamiseks.

01.01.2017 jõustus perehüvitise seadus, mis võeti vastu hea eesmärgiga toetada lastega peresid ja laste kasvatamist ning kaitsta ja toetada lapsi, kelle vanem(ad)ei täida ülalpidamiskohustust. Räägime siinkohal täpsemalt elatisabist ja elatise väljamõistmisest.

Elatisabi eesmärk on tagada lapsele ülalpidamine, kui kohustatud isik ei täida ülalpidamiskohustust. Elatisabi jaguneb kaheks: kohtumenetluse või täitemenetluse aegseks.

Kohtumenetlusaegset elatisabi makstakse ajal, mil inimene on elatisnõudega kohtusse pöördunud, kuid kohtuotsust veel pole ja võlgnik ei maksa elatist vähemalt miinimummääras. Selle elatisabi suurus ühele lapsele on 100 € kalendrikuus ning seda makstakse 150 päeva eest, alates makseettepaneku määruse või hagi tagamise määruse tegemisest.

Kohtumenetluse ajal makstava elatisabi maksmise algus- ja lõpukuul arvutatakse selle suurus proportsionaalselt päevade arvuga, mille eest on õigus elatisabi saada. Maksmine lõpetatakse, kui 1) vanemalt on hooldus­õigus ära võetud, 2) tema alaealisele lapsele määratakse eestkostja, 3) lapse suhtes tehakse perekonnas hooldamise leping, 4) laps paigutatakse asendus­kodusse, 5) ülalpidamiskohustust ei täida vanema asemel ka teine isik, kes on kohustatud seda tegema järgmisena, kui kohustatud isik seda ei tee.

Täitemenetlusaegset elatisabi makstakse elatist välja mõistva kohtulahendi või viimasega võrdsustatud haldusorgani otsuse alusel. Selle suurus ühele lapsele on kuni 100 € kalendrikuus. Kui võlgniku makstud elatise summa jääb sellest väiksemaks, on elatisabi suuruseks 100 € ja makstud elatise vahe. Kui võlgnikult kohtu­lahendiga väljamõistetud elatise summa on väiksem kui 100 € kalendrikuus, on elatisabi maksimumiks jõustunud kohtulahendis kindlaksmääratud suurus.

Täitemenetlusaegset elatisabi makstakse, kui elatise sissenõudmiseks täitetoimiku avamisest on möödunud neli kuud (et võimaldada võlgnikul ikkagi oma kohustust vabatahtlikult täita). Kohtuotsused on täitemenetluses 10 aastat, nii tuleks enne hagi esitamist nõue põhjalikult läbi mõelda, eriti summa suurus.